อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ประเภท ดอกเบี้ย
ปี 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.86% MRR - 2.00% 3.015% 5.125%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.56% MRR - 2.00% 3.315% 5.208%

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
เดือนที่ 1 - 6 เดือนที่ 7 - 12
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต 0% MRR - 3.75% MRR - 3.75% MRR - 2.00% 3.438% 5.234%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR - 3.15% MRR - 3.15% MRR - 2.00% 3.938% 5.369%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดประหยัด

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 - 7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.90% MRR - 2.76% MRR - 2.25% 2.975% 4.765%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.60% MRR - 2.76% MRR - 2.25% 3.275% 4.850%

อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดคุ้ม

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 - 7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.66% MRR - 2.76% MRR - 2.25% 3.215% 4.834%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.36% MRR - 2.76% MRR - 2.25% 3.515% 4.917%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 3.76% MRR - 2.00% 4.115% 5.426%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 3.26% MRR - 2.00% 4.615% 5.558%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาท

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 3.31% MRR - 2.00% 4.565% 5.545%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 2.81% MRR - 2.00% 5.065% 5.673%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62


อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 3.76% MRR - 2.00% 4.115% 5.275%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 3.46% MRR - 2.00% 4.415% 5.380%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 1.09% MRR - 0.35% 6.785% 7.279%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 0.59% MRR - 0.35% 7.285% 7.446%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 2.20% MRR - 0.85% 5.55% 6.40%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 1.70% MRR - 0.85% 6.05% 6.59%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60