อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ประเภท ดอกเบี้ย
ปี 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.86% MRR - 2.00% 2.89% 5.00%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.56% MRR - 2.00% 3.19% 5.08%

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
เดือนที่ 1 - 6 เดือนที่ 7 - 12
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต 0% MRR - 3.75% MRR - 3.75% MRR - 2.00% 3.33% 5.11%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR - 3.15% MRR - 3.15% MRR - 2.00% 3.83% 5.25%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60

อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดประหยัด

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 - 7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.90% MRR - 2.76% MRR - 2.25% 2.85% 4.64%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.60% MRR - 2.76% MRR - 2.25% 3.15% 4.73%

อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดคุ้ม

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 - 7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.66% MRR - 2.76% MRR - 2.25% 3.09% 4.71%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.36% MRR - 2.76% MRR - 2.25% 3.39% 4.79%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 3.76% MRR - 2.00% 3.99% 5.30%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 3.26% MRR - 2.00% 4.49% 5.43%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาท

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 3.31% MRR - 2.00% 4.44% 5.42%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 2.81% MRR - 2.00% 4.94% 5.55%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60


อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 3.76% MRR - 2.00% 3.99% 5.15%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 3.46% MRR - 2.00% 4.29% 5.25%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 1.09% MRR - 0.35% 6.66% 7.15%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 0.59% MRR - 0.35% 7.16% 7.32%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 2.20% MRR - 0.85% 5.55% 6.40%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 1.70% MRR - 0.85% 6.05% 6.59%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60